אמר בתורה : אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם (ויקרא י"א מ"ג )

וכן: כי אני ה' אלהיכם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ (שם מ"ד)

וכן: להבדיל בין הטמא ובין הטהר ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל(שם מ"ז)

ועוד נאמר בתורה: והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהר ולא תשקצו את נפשתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא :  והייתם קדשים כי קדוש אני ה' ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי : (שם כ'/ כ"ה-כ"ו)

על הנאמר בתורה אל תשקצו אמרו חז"ל וניטמתם בם  תנא דבי רבי ישמעאל עבירה מטמטמת לבו של אדם שנאמר ולא תטמאו בהם ונטמתם בם אל תקרא ונטמתם אלא ונטמתם הדיוק ממה שונטמתם חסר א' מלשון טומאה  למדו חז"ל שזה מלשון טמטום שמאכלות אסורות מטמטמות לבו של אדם לכן חז"ל אסרו להאכיל גם קטן מאכלת אסורות כי זה מטמטם את לבו ויגרם לו  טבע רע כשיגדל.

וכל הנזהר מלאכול מאכלות אסורים בנוסף לשכרו לעלם הבא וטהרת נפשו ונשמתו, כותב רבנו חיים בן עטאר שהוא קדוש שנאמר והתקדשתם שאם תעשו גדרים וסייגים שלא תטמאו , בזה אני מבטיחכם שתהיו קדושים . ולא ישלטו בכם עכו"ם וחז"ל אמרו שכל הנזהר ומדקדק בכשרות מאכליו , הקב"ה מסייעו שלא יכשל בכך, וידוע שעם ישראל תמיד מסרו את עצמם לשריפות ולהריגות בעד אמונתם ודתם. וכמו שבכל דור ודור עם ישראל מסר את עצמו על שמירת חוקי התורה בכלל כך מסר את עצמו על כשרות המזון והשחיטה הכשרה בפרט, בהיסטוריה הארוכה של עם ישראל ידוע ששונאי ישראל בכל דור ודור גזרו גזירות והערימו מכשולים על עם ישראל בקשר לכשרות המזון ולשחיטה הכשרה, הן מפני שנאת הדת בגלוי, או תחת מסווה של צער בעלי חיים, או בהפקעת שערי מחירי המזון הכשר,ותמיד עם ישראל עמד בגבורת נפש על כשרות המזון וטהרת השולחן.

כאן בעירנו הוד השרון קימת מחלקת כשרות עם צוות של משגיחים גדול שדואגת לכל הכשרות בעיר כדי שציבור שומרי הכשרות בעיר יהיה להם את כל האפשרויות לאכול אוכל כשר בלי שום חשש ופקפוק ועל הציבור לדעת שעסק שמפרסם שיש לו כשרות ואין לו תעודה מהרבנות לא רק שהוא מכשיל את הציבור אלא גם עובר על חוק הונאה בכשרות לכן כל אדם שרוצה לקנות מוצר כשר עליו לבדוק אם יש לבעל העסק תעודת כשרות של הרבנותבתוקף ולא להסתמך על בעל העסק או על גוף כשרות אחר עם ישראל ידוע שמצטיין במאכליו הכשרים. הרבה יהודים שלצערנו אף שהתרחקו מהתורה והמצוות הם מקפידים לאכול מזון כשר. וידוע שכל מצווה שעם ישראל מוסרים את עצמם עליה מוחזקת היא בידם.

על כן חובה על ציבור שומרי הכשרות לדעת שיש להקפיד לצרוך רק מוצרי מזון שנעשו בהכשר והשגחה מוסמכים של הרבנות המקומית המוסמכת לכך ועל ידי שנקפיד בכל הדברים האלה ולא נכניס למטבחנו מוצרי מזון מפוקפקים ולא נכניס לפינו מוצר שלא נעשה בהכשר והשגחה קפדניים ע"י כך נטהר את גופנו ונשמתנו והק"בה יצילנו משגיאות וממכשולים בכשרות מזונותינו

בברכת התורה
הרב מאיר סקעת מנהל מחלקת הכשרות
הוד השרון