שמועה רחוקה ושמועה קרובה:

 • קרוב שלא נודע לו מפטירת קרובו בעת הפטירה והשבעה, ונודע לו אחר כך בתום השלושים או ביום השלושים למיתה, נקראת שמועתו "שמועה קרובה".
 • בשמועה קרובה חייב האבל לנהוג אבלות שבעה ושלושים מיום השמיעה.

שמועה רחוקה:

 • אם הגיע אליו השמועה אחר שלושים למיתה אפילו בליל שלושים ואחד נקראת שמועתו "שמועה רחוקה".
 •  
 • בשמועה רחוקה אינו נוהג אבלות רק שעה קלה,
 • ואינו נוהג כל דיני האבלות רק די במעשה אחת של אבלות, כגון חליצת הנעליים או להתיישב בכסא נמוך, ומיד אחר כך הוא יכול לנעול נעליו או לקום מהכסא. בתוך המעת לעת לשמיעתו, ואם לא ברך בתוך המעת לעת שוב אינו מברך.
 •  בשמועה על פטירת הורים צריך לקרוע כל בגדיו לעולם.
 • אינו חייב באכילת סעודת הבראה.
 • אם שמע בשבת או ביום טוב אינו נוהג בהם שום מנהג אבלות, גם לא דברים שבצנעא.
 •  אם לא נהג אבלות בשעת השמיעה צריך להשלימו אחר כך.
 • אבלים על הורים חייבים באבלות י"ב חודש עד גמר השנה מהפטירה.

חיוב הודעה:

 • אין חיוב להודיע לקרובים שמת להם מת.
 • וכל זמן שלא נודע להם אין עליהם שום חיובי אבלות.
 • ולכן אפילו מי שיודע מותר להזמינם לסעודת נישואין ושאר שמחות.
 • אם הם שואלים אין לשקר להם ולומר שהוא עדיין חי.
 • בנים זכרים המנהג להודיעם על פטירת הוריהם כדי שיאמרו "קדיש".
 • בחגים וכן בפורים אין להודיעם מפני מניעת שמחה.